Webinaire / Webinar: Patrimoine et frontière / Ondarea eta muga / Patrimoni i frontera Patrim+(Interreg Poctefa)

L’objectif de ce webinaire est d’analyser et de débattre des questions de gestion du patri-moine culturel dans les espaces transfrontaliers. Différent-e-s spécialistes, lié-e-s à des projets patrimoniaux européens, aborderont, d’une part, les enjeux, les opportunités et les problématiques que comporte le travail en réseau, et d’autre part, le développement de projets communs depuis des territoires, des administrations et des pays différents.

Ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Réseau pyrénéen de centres de pa-trimoine et d’innovation rurale – PATRIM+.

El objetivo de este webinar es analizar y debatir acerca de la gestión del patrimonio cultural en espacios transfronterizos. Para ello, diferentes especialistas, vinculados a proyectos patrimoniales europeos, abordaran, por un lado, los retos, las oportunidades y las problemáticas que comportan el trabajo en red, y, por otro, el desarrollo de proyectos comunes desde territorios, administraciones y países diferentes.

Este webinar se organiza en el marco del proyecto Red Pirenaica de Centros de Patrimonio e Innovación Rural-PATRIM+.

Webinar honen helburua da mugaz gaindiko guneetako kultur ondarearen kudeaketa az-tertzea eta hori buruz eztabaidatzea. Horretarako, Europako ondare-proiektuekin lotura duten hainbat adituk honako bi gai jorratuko dituzte. Batetik, sarean lan egiteak dakartzan erronkak, aukerak eta problematikak. Bestetik, proiektu komunak garatzea lurraldeak, ad-ministrazioak eta estatuak ezberdinak direnean.

Webinar hau Landa Ondare- eta Berrikuntza-Guneen Piriniotar Sarea-PATRIM+ proiektuaren baitan antolatu da.

L’objectiu d’aquest seminari web és analitzar i debatre sobre la gestió del patrimoni cultural en espais transfronterers. Per fer-ho, diversos especialistes, vinculats a projectes patrimonials europeus, abordaran, per una banda, els reptes, les oportunitats i les pro-blemàtiques que comporten el treball en xarxa, i per una altra, el desenvolupament de projectes comuns des de territoris, administracions i països diferents.

Aquest seminari web s’organitza en el marc del projecte Red Pirinenca de Centres de Patrimoni i Innovació Rural-PATRIM+.

Information et inscriptions / Información e inscripciones / Argibideak eta izen-ematea / Informació i inscripcions

Webinaire gratuit. Les communications et échanges seront traduits en simultané FR/ES par Celyne Rey.

El webinar es gratuito. Habrá traducción simultánea (FR/ES).

Webinarra dohainik da. Aldi bereko itzulpena izango da (FR/GA).

El seminari web és gratuït. Hi haurà traducció simultània.

Inscription à l’adresse suivante / Inscripción en la siguiente dirección / Izena ematea honako helbidean / Us podeu inscriure a: culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr