Web de la Xarxa PATRIM

Seu central: Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées, 1 rue de l'Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER – culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr – 05.64.37.19.41 – Director de publicació: Jean-Noël VIGNEAU – Editor: Pauline CHABOUSSOU – allotjament web: OVH, SAS amb un capital de 10.069.020 €, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Codi APE 2620Z – NIF: FR 22 424 761 419 – Seu central: 2 rue Kellermann – França – 2 rue Kellermann – 2. Tel: 1007. Creació: WordPress pel Departament de Patrimoni, Pôle Culture.

El contingut multimèdia del lloc web www.patrim.net

El contingut multimèdia del lloc web Patrimoine du Couserans és propietat exclusiva de la Comunitat de Communs de Couserans-Pyrénées i dels seus socis a la xarxa PATRIM. Així, per a qualsevol ús d'aquests continguts, s'ha de donar una autorització expressa a través del formulari de contacte o per correu postal a l'adreça següent:

Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées – Hôtel-Dieu – 1 rue de l’Hôtel-Dieu – 09190 Saint-Lizier.

La informació, pictogrames, fotografies, imatges, textos, seqüències de vídeos, animacions i altres documents presents en aquest lloc web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual. En aquests termes, l'article L 122-4 del Codi de la propietat intel·lectual indica:

“Qualsevol representació o reproducció total o parcial feta sense el consentiment de l'autor o dels seus successors o cessionaris és il·lícita. El mateix s'aplica a la traducció, adaptació o transformació, ordenació o reproducció per qualsevol art o procés. »

Així, qualsevol còpia il·lícita del lloc pot ser objecte de persecució en matèria de falsificació sancionada pels articles L 335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.

La Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées i els seus socis de la xarxa PATRIM s'esforcen per controlar al màxim la rellevància i veracitat del contingut del seu lloc web. No obstant això, declina tota responsabilitat en cas d'error, inexactitud, inaccessibilitat tècnica o falsificació dels continguts. Si, però, malgrat els nostres esforços, observeu algun problema, us agrairem que ens ho feu saber mitjançant el formulari de contacte previst a tal efecte.

Els logotips presents a la web

Tots els logotips (més comunament anomenats logos) presents al lloc web www.patrim.net estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual.

Els logotips de PATRIM i de la Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées són propietat de la Comunitat de Comunes Couserans-Pyrénées, els logotips dels socis de la xarxa PATRIM són propietat dels socis de la xarxa PATRIM. Així, queda prohibida qualsevol reproducció o modificació (total o parcial) d'aquests elements gràfics sense autorització prèvia per escrit. Per a qualsevol informació, podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte o per correu postal a la següent adreça:

Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées – Hôtel-Dieu – 1 rue de l’Hôtel-Dieu – 09190 Saint-Lizier.

Enllaços al web www.patrim.net

La Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées i els seus socis a la xarxa PATRIM autoritzen qualsevol lloc web o qualsevol mitjà a establir un enllaç d'hipertext al seu contingut, a excepció dels que difonguin continguts de caràcter polèmic, pornogràfic, xenòfob o contrari a la decència o a la bona moral.

Tanmateix, s'ha de respectar tota la pàgina enllaçada i no s'ha de realitzar cap imbricació en un altre lloc. De la mateixa manera, l'enllaç ha d'indicar clarament la naturalesa del contingut, així com l'adreça exacta de la pàgina.

Queda prohibit qualsevol ús d'enllaços al lloc www.patrim.net amb finalitats comercials i publicitàries.

Declaració de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés)

La informació recollida a través d'aquest lloc web està destinada exclusivament a la Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées i als seus socis de la xarxa PATRIM. D'acord amb el que disposa la Llei núm. 78-17 de 6 de gener de 1978 modificada relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, disposa d'un dret d'accés, rectificació, modificació i supressió de les dades que li concerneixen.

Es pot exercir aquest dret enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte o per correu postal a l'adreça següent, indicant si és possible el context en què s'ha dut a terme aquesta recollida de dades personals per tal que puguem trobar més fàcilment la informació necessària.

Comunitat de Communes Couserans-Pyrénées – Hôtel-Dieu – 1 rue de l’Hôtel-Dieu – 09190 Saint-Lizier.