Carta de compromís «PRODUCTE, PATRIMONI I TERRITORI»

En el marc del projecte de cooperació transfronterera Patrim+, la Xarxa Pirinenca de Museus, Ecomuseus i Centres d’Interpretació vol premiar una selecció de productes locals de comarques i departaments de l’àmbit d’actuació que es distingeixin per la seva qualitat, autenticitat i responsabilitat amb la sostenibilitat cultural i ambiental, com a aparadors d’un llegat i oportunitat de desenvolupament local.

En col·laboració amb agents i entitats territorials responsables en la matèria, s’iniciaran activitats que n’afavoreixin la comercialització i la promoció considerant diverses possibilitats, les quals detallem tot seguit.

Productes agroalimentaris _ Preferentment amb el reconeixement vigent d’una denominació oficial de qualitat (DOP, IGP, marques regionals, etc.), que garanteixi una producció i una comercialització estables durant el període.

Artesanies locals _ Preferentment amb la utilització de matèries primeres i processos d’elaboració del territori del projecte Patrim+ i, si escau, inscrits a registres oficials d’artesans.

Creació artística _ Diferents disciplines (escultura, pintura, gravat, arquitectura, etc.) que desenvolupin la seva producció i activitat dins l’àmbit territorial del projecte.

Activitats turístiques _ Serveis i activitats turístiques que puguin proposar-se per raó de la seva excepcionalitat, originalitat i relació amb el patrimoni, la innovació i la valorització sostenible dels recursos locals (Acció 4 Patrim+: accessibilitat, ecoeficiència, promoció i animació), i preferentment inscrits als registres oficials corresponents al desenvolupament de la seva activitat dins de l’àmbit territorial del projecte.

Altres prestataris _ Segons el parer del grup promotor i a proposta de qualsevol soci, hi ha la possibilitat de donar suport a la figura d’establiments associats.

COMPROMISOS DELS SIGNANTS

Pel que fa al producte local

 • Identificar el producte seleccionat.
 • Incloure una identificació gràfica adequada del producte per a un nombre d’unitats que les dues parts acordin.
 • Participar en esdeveniments i activitats.
 • Realització d’esdeveniments i activitats en el territori del producte i, si arriba el cas, de forma conjunta als territoris de la xarxa Patrim+.
 • Compromís amb la sostenibilitat i responsabilitat amb el patrimoni.
 • Ús sostenible de recursos locals en l’elaboració i la comercialització del producte.

Pel que fa als socis de la xarxa Patrim+ i les entitats col·laboradores

 • Seleccionar i donar suport a una millor posada en valor territorial del producte local.
 • Facilitar el coneixement i el respecte del patrimoni cultural i natural en relació amb el producte.
 • Promocionar el producte local.
 • Reforçar la presència de botigues de la xarxa Patrim+ i entitats col·laboradores, e-comerç de productes seleccionats i altres accions de màrqueting (descomptes, sorteigs, etc.), amb àmplia difusió i comunicació.
 • Establir sinergies entre sectors vinculats al producte local.
 • Impulsar la cooperació entre centres de la xarxa Patrim+, entitats col·laboradores i producte local; acords entre agents i sectors participants, etc.
 • Afavorir un desenvolupament territorial sostenible i responsable.
 • Reforçar que el producte local contribueixi a un desenvolupament sostenible i respectuós amb el patrimoni cultural i el medi ambient